ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(szolgáltatások)

 

Üdvözöljük az Attentum Kft. ügyfelei között!

Cégünk olyan szolgáltatásokat nyújt és közvetít, amelyeket kipróbáltunk és szakmailag megbizonyosodtunk azok hatékonyságáról. Partnereinkkel több éves szakmai kapcsolat köt össze bennünket.

Kérjük, mielőtt igénybe venné szolgáltatásainkat, az alábbiakat szíveskedjen figyelmesen és alaposan átolvasni:

Felek elnevezése a jelen Általános szerződési feltétekben (továbbiakban ÁSZF) szolgáltatás nyújtója: Szolgáltató, vagy Attentum Kft., a szolgáltatás igénybe vevője: Ügyfél, a szolgáltatás lebonyolításában közreműködő: Közvetítő Szolgáltató. Felek között létrejött egészségügyi, vagy oktatási szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésekre, az ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek az irányadóak.

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1 Az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételével, vagy a szolgáltatási szerződés, árajánlat, vagy Adatlap aláírásával elismeri, hogy a jelen Általános szerződési feltételeket megismerte, elolvasta, megértette, tudomásul vette, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja.

1.2 Bármely úton történő szolgáltatás megrendelés a Felek között létrejött írásbeli szerződésnek minősül. A szerződés dokumentumai a Ügyfél vételi ajánlata (rendelés) és a Szolgáltató – akár szóbeli – visszaigazolása. A szerződés nyelve a magyar. A Szolgáltató a szerződéses dokumentumokat megőrzi, azokból – lekérdezés után – másolatot kiad.

1.3  Szolgáltató a szolgáltatások nyújtásához Közvetítő Szolgáltatót is igénybe vesz/vehet. A közvetítés körülményeire visszavezethető átviteli hibáért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

1.4 Az Attentum Kft. részben közvetített szolgáltatásokat nyújt

2. SZOLGÁLTATÁS

2.1. Az Attentum Kft. a hatályos jogszabályok, szakmai protokollok, továbbá a Felek által megkötött Szerződés, aláírt árajánlat, valamint annak mellékletei, és a jelen ÁSZF feltételei szerint vállalja egészségügyi és oktatási szolgáltatások nyújtását az Ügyfél részére.

2.2 Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges tárgyi-, személyi feltételekkel, egészségügyi tevékenységére általános szakmai felelősségbiztosítással, és a megfelelő hatósági engedélyekkel rendelkezik.

2.3 Szolgáltató valamennyi Szolgáltatását a mindenkor hatályos jogszabályoknak és az egyéb szakmai előírásoknak megfelelően nyújtja.

2.4 Szolgáltató a tevékenysége során mindig az Ügyfél érdekeinek figyelembe vételével, valamint a tőle elvárható körültekintéssel és gondossággal jár el.

2.5 Szolgáltató rendes nyitvatartási idejében a www.attentum.hu honlapon elérhető szolgáltatásokat nyújtja kizárólag magánfinanszírozásban, díjazás ellenében az Ügyfél részére. Az Attentum Kft. nem áll szerződésben egyetlen biztosítóval, így az OEP-el sem.

2.6 Szolgáltató a Szolgáltatásokat egyes esetekben közreműködők (alvállalkozók, szerződött partnerek, közreműködő orvosok, külső intézmények) segítségével nyújtja.

2.7 A Szolgáltatási szerződés aláírásával szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítéséhez – különösen a speciális laboratóriumi vizsgálatokhoz, az Ügyfél által igénybe venni kívánt egyéb szolgáltatásokhoz – a Szolgáltató közreműködőket (alvállalkozókat) is igénybe vesz, akiknek a közvetített tevékenységéért úgy felel, mintha a közreműködőire (alvállalkozóira) bízott tevékenységet saját maga látta volna el. A Szolgáltató ezen általa megvásárolt szolgáltatásokat részben vagy egészben is értékesítheti változatlan formában, illetve tartalommal az Ügyfél részére, amely szolgáltatások értékesítése – a Szolgáltató döntésétől függően – történhet változatlan (azaz beszerzési) áron, vagy saját díjszabása alapján, módosult – növelt, vagy csökkentett – áron (közvetített szolgáltatás). Megrendelő a Szolgáltatási szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy az alvállalkozók által készített vizsgálatok során keletkezett leletek – pdf, doc, docx, vagy jpg formátumban, e-mailen titkosítás nélkül – kerülnek továbbításra Szolgáltató részére.

2.8 Az Ügyfél kijelenti, hogy a Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatást szabad önrendelkezési jogának biztosítása mellett veszi igénybe.

Az Ügyfelet megilleti az önrendelkezéshez való jog. Ennek keretében az Ügyfél szabadon döntheti el, hogy kívánja-e a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásait igénybe venni. Az Ügyfél döntése nem érinti azonban az Ügyfél díjfizetési kötelezettségét a Szolgáltató által már elvégzett, illetőleg elvégezni megkezdett szolgáltatások vonatkozásában, amelyek ellenértékét köteles megtéríteni a Szolgáltatónak.
A Szolgáltató részéről bármilyen egészségügyi szolgáltatás, laboratóriumi mintavétel, vizsgálat, vagy egészségügyi ellátás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz az Ügyfél megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését adja. Az Ügyfél ezen beleegyezését szóban, írásban és ráutaló magatartással is megadhatja kivéve, ha törvény eltérően rendelkezik. Az egyes elvégzendő vizsgálatokról, ellátásról készült és az Ügyfél részére átadott előzetes árajánlat, vagy a számla átvételének az aláírásával az Ügyfél a jelen pont szerinti beleegyezését megadottnak kell tekinteni.

2.9 Az egészségügyi szolgáltatás elvégzéséhez szükséges Ügyféli beleegyezés hiányában, vagy megadásának a megtagadása esetén a Szolgáltató jogosult az egészségügyi szolgáltatás elvégzését megtagadni és a megkötött Szolgáltatási szerződéstől elállni.

2.10 Az Ügyfél az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez való beleegyezését bármikor visszavonhatja, az alapos ok nélküli visszavonás esetén azonban köteles az ennek következtében felmerült és indokolt Szolgáltatói költségek megtérítésére.

2.11 A cselekvőképes Ügyfél – ha az Eütv. eltérően nem rendelkezik – közokiratban, teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy – írásképtelensége esetén – két tanú együttes jelenlétében megtett nyilatkozattal
a) megnevezheti azt a cselekvőképes személyt, aki jogosult helyette a beleegyezés, illetve a visszautasítás jogát gyakorolni, illetve, akit az Eütv. 13. § alapján tájékoztatni kell,

b) az a) pontban meghatározott személy megjelölésével vagy anélkül az Eütv. 16. § (2) bekezdése szerinti személyek közül bárkit kizárhat a beleegyezés és a visszautasítás jogának helyette történő gyakorlásából, illetve az Eütv. 13. § szerinti tájékoztatásból.

Amennyiben az Ügyfél cselekvőképtelen, és nincs az előbbi bekezdés a) pontja alapján nyilatkozattételre jogosult személy, a beleegyezés és a visszautasítás jogának a gyakorlására az Eütv. 16. § (2) bekezdésében megjelölt sorrendben az ott megjelölt személyek jogosultak. Az egy sorban nyilatkozattételre jogosultak ellentétes nyilatkozata esetén az Ügyfél egészségi állapotát várhatóan legkedvezőbben befolyásoló döntést kell figyelembe venni.

Az Ügyfél egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzájárulását vélelmezni kell, ha egészségi állapota következtében beleegyező nyilatkozat megtételére nem képes, és
a) a fentiek szerint a beleegyezés jogának a gyakorlására az Ügyfél által megnevezett személy nyilatkozatának beszerzése késedelemmel járna;

b) invazív beavatkozások esetén akkor, ha az előbbi, vagy az Eütv. 16. § (2) bekezdése szerinti személy nyilatkozatának beszerzése késedelemmel járna és a beavatkozás késedelmes elvégzése az Ügyfél egészségi állapotának súlyos vagy maradandó károsodásához vezetne.

Az Ügyfél beleegyezésére nincs szükség abban az esetben, ha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása mások – ideértve a 24. hetet betöltött magzatot is – egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, továbbá ha a beteg közvetlen életveszélyben van.

3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

3.1 Szolgáltató az Ügyfelet kizárólag előre egyeztetett időpontban fogadja, bejelentkezni elérhetőségeink valamelyikén lehet.

Az időpont-foglalás a Szolgáltató szóbeli, vagy írásbeli visszaigazolásával válik érvényessé.

3.2 A szolgáltatási szerződés, vagy Adatlap aláírásával Ügyfél kijelenti, hogy a Szolgáltató munkatársaitól a szolgáltatás igénybevétele előtt teljes körű tájékoztatást kapott a szolgáltatás természetéről, a Felek jogairól és kötelezettségeiről, jelen ÁSZF rendelkezéseiről, valamint a fizetendő díjakról.

3.3 Az Ügyfél bármely Szolgáltatás igénybevétele előtt részletes szóbeli és írásbeli tájékoztatást kérhet az egészségügyi, vagy oktatási szolgáltatásról. Tudomásul veszi, hogy amennyiben külön írásban nem kéri, úgy a Szolgáltató által közzétett tájékoztató, és árajánlat tartalmát elegendőnek tartja az adott Szolgáltatás igénybevételhez és azok aláírásával elismeri, hogy kellő előzetes tájékoztatásban részesült, a további tájékoztatási igényéről lemond.

3.4 Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani az alábbi adatokat: név, születési dátum, lakcím, telefonszám, e-mail cím (bizonyos esetekben TAJ szám, ami általában nem szükséges).

A Szolgáltatás igénybevételével az Ügyfél hozzájárulását adja ahhoz, hogy a személyazonosságának megállapítása érdekében Szolgáltató személyazonosító igazolványát (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány) és lakcímkártyáját elkérje adategyeztetés céljából.

3.5 Szolgáltató és Ügyfél között a Szerződés a szolgáltatás részét képező Adatlap és az árajánlat kitöltésének megkezdésével jön létre.

3.6 Amennyiben az Ügyfél a szerződéses és jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy a Szolgáltató mentesül az ebből eredő következmények viselése alól, ezekért a Szolgáltatót sem szakmai, sem anyagi felelősség nem terheli.

4. ÜGYFÉL KEZELÉSE

4.1 Ügyfél köteles az egészségügyi vizsgálaton, mintavételen, konzultáción, vagy ellátáson az előzetesen egyeztetett időpontban, arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni.

Az egészségügyi szolgáltatás az erre kijelölt rendelőben zajlik, mely alól kivétel a feltételezhetően fertőző sebek vizsgálata és ellátása. Az Ügyfél és esetleges kísérői kötelesek az egészségügyi szolgáltatás rendjét betartani. Tilos a szolgáltatás rendjét és a Szolgáltató működését megzavarni vagy akadályozni.

4.2 Amennyiben az Ügyfél az előre egyeztetett időpont után több, mint 15 perccel jelenik meg, úgy ellátásra abban az esetben jogosult, ha ezáltal a soron következő, időpontra pontosan megjelenő Ügyfél szolgáltatása időben megvalósítható.

4.3 Az Ügyfél az előre egyeztetett időpontra lehetőség szerint pontosan az szolgáltatónál jelezni, hogy megérkezett a szolgáltatás igénybevétele céljából. A Szolgáltató a bejelentkezés és adatrögzítés, adategyeztetést követően nyújtja az igényelt szolgáltatást.

4.4 Ügyfél köteles a szolgáltatás során a Szolgáltatóval együttműködni, a Szolgáltató működési rendjét tiszteletben tartani. Ügyfél köteles írásban megtenni a szolgáltatáshoz szükséges, valamint jogszabály által kötelezően előírt nyilatkozatokat. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a jogszabály által előírt, vagy a Szolgáltató által kért tájékoztató, vagy beleegyező nyilatkozatok aláírását megtagadja, úgy a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni és amennyiben ezzel összefüggésben költsége merült fel, úgy azt az Ügyféllel szemben érvényesíteni.

4.5 A Szolgáltatási szerződést valamint a szolgáltatás során szükséges nyilatkozatokat az a személy köteles aláírni, aki a megrendelt szolgáltatást igénybe veszi, ebben a körben a Szolgáltató nem fogadja el képviselő aláírását. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személyek esetében a szerződést a törvényes képviselők, illetőleg a gondnok köteles aláírni, akik készfizető kezesként felelnek a megrendelt szolgáltatások ellenértékének a kiegyenlítéséért.

4.6 Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltatás nyújtásához szükséges eljárásokat, mintavételi vizsgálatokat a Szolgáltató, vagy szerződött partnere elvégezze.

4.7. Az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és a Szolgáltató működési rendjét, valamint jelen ÁSZF rendelkezéseit.
Az Ügyfél – amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi – köteles a Szolgáltatóval, és annak az ellátásában közreműködő dolgozóival együttműködni, így többek között a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás díját megfizetni, és a jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.
4.8 A Szolgáltató vállalja, hogy a vizsgálatok elvégzése után a leletet az Ügyfélnek átadja a rendelőben, elküldi postán, vagy e-mailben.

4.9 Ügyfél tudomásul veszi, hogy vizsgálati eredmény, illetve Ügyféllel összefüggésbe hozható egészségügyi információk telefonon történő bemondására nincs lehetőség. Kivételt képez az életet veszélyeztető eltérés, mely esetben az előzetesen megadott telefonszámon, személyazonosság ellenőrzését, személybeazonosítást követően kaphat tájékoztatást, ilyen esetben a telefonon történő eléréssel a Szolgáltató maximum kétszer próbálkozik.

4.10 Szolgáltató partnereink tájékoztatása alapján az Attentum Kft. az Ügyfelet tájékoztatja, hogy a normálértékek laboronként eltérhetnek, mert más módszerekkel, eszközökkel, reagensekkel történhetnek a vizsgálatok, ezért más és más referenciaértékek számítanak megfelelőnek. Az egyik helyen mért értékeket a másik helyen mértekkel – ha eltérőek a referencia tartomány értékei – nagyon nehéz összevetni.

4.11 A lelet tartalmával kapcsolatos reklamációval az Ügyfél az adott vizsgálatot végző partnerünknél élhet.

4.12 Szolgáltató vizsgálatait és az ellátást mindig a legjobb tudása birtokában, a szakmai szabályok betartása mellett precízen, pontosan végzi.

4.13 A lelet tartalma nem helyettesíti a szakszerű orvosi véleményt. A normál értéktől eltérő adatok önmagukban rendszerint nem értékelhetőek, illetve félrevezetőek lehetnek. A laborvizsgálatok kiértékelése mindig orvos feladata!
Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a nem tervezhető, önhibáján kívüli technikai hibákért, amelyek vizsgálatok elkészülésének határidejét befolyásolják. Ilyenek: az internet szolgáltatás meghibásodása/szakadozása, amely a lelet továbbítását akadályozza, az esetleges reagens hiány, a kapott eredmény szakmai szempontból további vizsgálatok elvégezését teszi szükségessé.

4.14 Szolgáltató felelősséget vállal a mintavétel során bekövetkezett szakmai hibákért, amelyek miatt a minta alkalmatlanná válik a mérésre. Ebben az esetben az ismételt vérvétel költsége Szolgáltatót terheli.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltató partner tevékenységéből eredő szakmai és egyéb hibákért, azok következményeiért, valamint a minta átadását történő rongálódásáért, minőségvesztéséért.

Az Ügyfél a jelen 4. pontban megjelölt kötelezettségeinek, illetőleg a jelen ÁSZF rendelkezéseinek a megszegése esetén köteles a Szolgáltató valamennyi kárát, és a Szolgáltató igényérvényesítési költségeit haladéktalanul megtéríteni. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kár és következmény miatt, amely az Ügyfelet a jelen pontban megjelölt kötelezettségeinek, vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseinek a megszegése folytán éri.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Ügyfél jelen pontban felsorolt kötelezettségeinek a megszegése esetén azok teljesítéséig megtagadja a további szolgáltatásnyújtást az Ügyfél részére, és elálljon a vele megkötött Szolgáltatási szerződéstől. Ebben az esetben a Szolgáltató az Ügyfelet más szolgáltatóhoz irányítja.
Az Ügyfél hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait, és jogaik gyakorlása nem sértheti a Szolgáltató törvényben foglalt jogait sem.

5. FIZETÉS

5.1 Az Ügyfél a Szolgáltatás ellenértékeként a Szolgáltató Rendelőjében kifüggesztett, valamint nyilvános honlapján, a www.attentum.hu címen elérhető mindenkor hatályos árlista alapján kalkulált, vagy egyedi árajánlatban meghatározott díjat köteles fizetni a Szolgáltatónak.

5.2 A szolgáltatásért az Ügyfél díjat köteles fizetni, amely díj nem tartalmazza az árjegyzékben szereplő, egyéb díjköteles szolgáltatások (kiszállási díj, adminisztrációs díj, stb.) árát.

A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy az árlistában szereplő egyes szolgáltatások önmagukban, az Ügyfél igénye alapján nem, csak orvosi rendelvényre, és/vagy más szolgáltatásokkal együtt vehetőek csak igénybe.

Az elvégzett szolgáltatások konkrét díjtételei, a közvetített szolgáltatások költségei a vizsgálatok megkezdése előtt kerülnek rögzítésre és számlázásra ideértve a közvetített szolgáltatások díját is, amelyeket a Szolgáltató külső szolgáltatótól vesz igénybe.

5.3 Szolgáltató díja az Ügyfél mintavétele, ellátása előtt azonnal esedékessé válik. Ügyfél a szolgáltatási szerződés, vagy árajánlat aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a díjat a szolgáltatás elvégzése előtt megfizeti.

5.4 Szolgáltatónál kizárólag készpénzben történő fizetés, vagy előre utalás lehetséges!

5.5 Az Ügyfél a szolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Ptk. szerinti éves késedelmi kamatot köteles megfizetni a Szolgáltató részére, a késedelembe esés időpontjától a fizetési kötelezettség teljesítésének az időpontjáig számítottan. A Szolgáltató fizetési késedelem esetén jogosult igényét peres úton érvényesíteni az Ügyféllel szemben, és igénybe vehet valamennyi rendelkezésére álló jogi eszközt a követelése érvényesítése érdekében. Az igényérvényesítéssel kapcsolatos felmerülő többletköltségek az Ügyfelet terhelik.

5.6 Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult továbbá megtagadni minden további szolgáltatás nyújtását az Ügyfél részére, amíg Szolgáltatóval szemben tartozása áll fenn.

5.7 Az egészségügyi szolgáltatás ÁFA mentes, a megadott árak bruttó árak, Forintban értendők.

Oktatási tevékenységünket 27% ÁFA terheli, az árak bruttó árak, Forintban értendők.

6. ADATVÉDELEM

6.1 A Szolgáltatás igénybevételéhez nélkülözhetetlen az Ügyfél személyes adatainak rögzítése. Szolgáltató köteles a Szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott személyes, illetve különleges adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. számú törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. számú törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelni, azokat kizárólag a jogszabályban feljogosított személyek részére adhatja ki.

Bővebben a Jogi nyilatkozatban tájékozódhat.

7. PANASZKEZELÉS

7.1 Az Attentum Kft. szolgáltatásaival kapcsolatban elérhetőségeink valamelyikén tájékozódhat, vagy nyújthat be panaszt.

7.2 A Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos reklamációkat kizárólag az Ügyféltől, illetve írásbeli meghatalmazottjától, vagy a törvény szerint Ügyfél nevében eljárni jogosult személytől fogadja el.

7.3 Amennyiben a Szolgáltató munkatársa nem tud hitelt érdemlő módon meggyőződni az Ügyfél személyazonosságáról, vagy beazonosítani az Ügyfelet, jogosult kérni a panasz írásban történő megerősítését, egyébként a reklamációt elutasíthatja.

7.4 A szolgáltatással kapcsolatos reklamációk ügyében a Szolgáltató annak érkezésétől számított 30 munkanapon belül írásban értesíti az Ügyfelet az általa megadott elérhetőségen.

7.5 Ezúton tájékoztatjuk arról is, hogy az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről alapján, ha a fogyasztó és a vállalkozás között, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, azaz fogyasztói jogvita alakul ki, lehetőség van az egyezség létrehozásának érdekében, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala érdekében békéltető testülethez fordulni.

7.6 Betegjogi képviselet: http://www.obdk.hu/

8. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, MEGSZŰNÉSE

8.1 Az egyedi Szolgáltatási szerződés abban az időpontban jön létre, amikor az Ügyfél első alkalommal megjelenik a Szolgáltatónál, és az írásos árajánlatot aláírja, esetenként a szóbeli ajánlatot elfogadja.

8.2 Az egyedi Szolgáltatási szerződés – a felek eltérő rendelkezése hiányában – határozott, az Ügyfél megrendelésétől az általa megrendelt szolgáltatás Szolgáltató általi nyújtásáig és teljesítéséig terjedő időre jön létre és lép hatályba.

8.3 A szerződés megszűnik:
– a felek közös megegyezésével,
– az Ügyfél halálával,
– a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
– a Szolgáltató működési engedélyének a visszavonása esetén,
– elállással,
– azonnali hatályú felmondással.

A szerződés megszűnésekor az Ügyfél köteles a Szolgáltatót a harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségei alól mentesíteni. A szerződés megszűnése esetén a megrendelt, illetőleg a már teljesített szolgáltatások vonatkozásában a felek, illetőleg jogutódaik között megfelelő elszámolásnak van helye, amelynek során az Ügyfél vagy jogutódja köteles a Szolgáltató, vagy jogutódja részére megtéríteni a már teljesített szolgáltatások ellenértékét.

8.4 Az Ügyfél a Szolgáltatási szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja, köteles azonban helytállni a Szolgáltató által már elvállalt kötelezettségekért (pl. a már a Szolgáltató által megrendelt közvetített szolgáltatások ellenértékét köteles megtéríteni).
A Szolgáltatási szerződést a Szolgáltató is bármikor jogosult felmondani, a felmondási időnek azonban elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy az Ügyfél a megrendelt szolgáltatás más általi elvégzéséről gondoskodhasson.
Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatási szerződés vagy jelen ÁSZF valamely rendelkezését súlyosan megszegi, a Szolgáltató a Szolgáltatási szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani. A Szolgáltatót a Szolgáltatási szerződés ezen okból történő felmondása esetén az Ügyfél által megrendelt szolgáltatások megrendelés szerinti szolgáltatási díj 50%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg, amelyet a Megrendelő a Szolgáltató felmondásának a kézhezvételétől számított 8 napon belül, egy összegben, átutalással, vagy készpénzben köteles megfizetni.

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1 Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Szolgáltatással kapcsolatosan felmerült vitájukat elsődlegesen békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy Felek az értékhatár függvényében alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességének.

9.2 Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. számú törvény és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény rendelkezései, illetve a mindenkor hatályos jogszabályok és szakmai protokollok az irányadóak, így különösen az alábbiak:

  • az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény;
  • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény;
  • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásáról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rend.
  • az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003 (X.20.) ESZCSM rendelet;
  • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.);
  • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
  • a Szolgáltatónál, valamint szerződött szolgáltató partnereinél érvényben lévő szakmai protokollok.

 

Kelt: Kakucs, 2016. november 20.

Call Now Button